Korg med blåbär
Naturupplevelser

Malghults naturreservat

Naturen i Malghults naturreservat består främst av gamla lövskogar. Skogarna är skyddade som naturreservat och ligger på cykelavstånd, cirka 2 km från Kristdala. I reservatet finns flera stigar som är tydligt markerade.

Här finns fyra urskiljbara skogstyper: alsumpskog, hedekskog, blåbärsgranskog och blandlövskog. Försök att urskilja de fyra skogstyperna på ditt besök här.

Foto: Claudia Kromminga