Naturupplevelser

Ängsmossen

Ängsmossen är ett Natura 2000-område och namnet på ett 68 hektar stort område med sammanhängande våtmarker. Det består av en blandning av helt öppna kärr, tallbevuxna mossar och små fastmarksholmar med enstaka träd på.

Här trivs många olika arter av fåglar och växtligheten är typisk för lite blötare marker. Mossen är avsatt som reservat och här finns informationsskyltar om man vill lära sig mer om detta speciella stycke natur.